Privatumo politika

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Pardavėjas arba Asmens duomenų valdytojas – MB Penelopė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti mažoji bendrija, kurios juridinio asmens kodas 306275351, buveinės adresas Gedimino pr. 13-59, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (Valstybės įmonė „Registrų centras“, Kauno filialas), esanti Elektroninės parduotuvės administratoriumi.

2. Klientas arba Duomenų subjektas – veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo arba nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejį), kuris naudojasi Pardavėjo Elektroninės parduotuvės Paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas vadovaujantis šia Privatumo politika bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Elektroninė parduotuvė – Pardavėjo elektroninė parduotuvė adresu ozum.lt.

4. Paslaugos – visos Pardavėjo teikiamos paslaugos.

5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Pardavėjui, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla, arba parduodantis jam prekes, arba vykdantis su Pardavėju bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.

8. Slapukas – atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Elektroninės parduotuvės tinklapio į Elektroninės parduotuvės lankytojo kompiuterio kietąjį diską tam, kad Elektroninės parduotuvės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat palaikyti tinkamą Elektroninės parduotuvės funkcionalumą.

9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.

12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

13. Klientas yra informuojamas, kad Pardavėjas atliks Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

14. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

15. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje parduotuvėje. Jei Klientas nepateiks savo Asmens duomenų, Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp Kliento ir Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje.

16. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Pardavėjo nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje.

17. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos.

18. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS

19. Pardavėjas gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

19.1 Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys, pirkimų istorija. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 2 (dveji) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos. Jei Klientas nepateiks šių savo Asmens duomenų, Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties tarp Kliento ir Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje

19.2 Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 2 (dveji) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos;

19.3 Elektroninių užklausų administravimo tikslu: vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, prekės pirkimo istorija;

19.4 Dėl teisėto Pardavėjo intereso, kai tvarkyti duomenis yra būtina siekiant teisėtų Pardavėjo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Kliento interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtrikinti Asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (pvz. ginant Pardavėjo teises ir interesus, ginant Pardavėjo teises, susijusias su pinigų grąžinimu, jei mokėjimo paslaugų teikėjai inicijuoja pinigų grąžinimo procedūrą, Elektroninės parduotuvės ar Paskyros saugumo tikslais, Taisyklių laikymosi užtikrinimo tikslais, ir kt.).

20. Darydamas užsakymą Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso, adreso) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus (el. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinutes), Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Pardavėją žemiau nustatyta tvarka, Pardavėjas nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.

21. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 23 punkte esantį savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu [email protected] aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų (e. naujienų su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinučių). Taip pat Klientas gali atšaukti savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu padarydamas aiškius pakeitimus savo Paskyroje. Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimas nutraukiamas Kliento aiškiai išvardintu elektroninio paštu ir/ar telefono ryšio numeriu ir/ar adresu.

22. Klientas taip pat turi galimybę įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomis Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške, taip atsisakydamas Tiesioginės rinkodaros pranešimų.

23. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

23.1 gauti iš Pardavėjo informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą;

23.2 susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

23.3 gauti iš Pardavėjo informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

23.4 reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

23.5 nesutikti, kad būtų tvarkomis Kliento Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Kliento interesai nėra svarbesni;

23.6 reikalauti, kad būtų apriboti Pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

23.7 reikalauti, kad tvarkomus Asmens duomenis, jegu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Pardavėjas persiųstų kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

23.8 reikalauti, kad Pardavėjas ištrintų Asmens duomenis (“teisė būtų pamirštam”);

23.9 pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

23.10 atsaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

24. Realizuodamas savo teises, numatytas 26 punkte, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Pardavėjas neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 26 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu [email protected] arba Pardavėjo registruotos buveinės adresu. Pardavėjas turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.

25. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

25.1 Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

25.2 Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Pardavėjui paslaugas, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, LP Express kurjerių tarnybai (siuntų pristatymo, mokėjimų vykdymo tikslu), Opay solutions, UAB (elektroninių mokėjimų vykdymo tikslu), taip pat profesionaliems teisininkams (adokatams, notarams, antstoliams), auditoriams, apskaitininkams, buhalteriams, skolų išieškotojams, konsultantams, vertimų biurams, IT paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms ir archyvavimo paslaugų teikėjams;

25.3 Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

26. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

27. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Parneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Pardavėjui teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Pardavėjo Partneriams, kaip nurodyta 28 punkte.

28. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Klientas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika 24 punkte nustatyta tvarka.

29. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Pardavėjo serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.

30. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjas pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

31. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento sutikimu Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (Slapukai), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kada galite peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami Slapukai Kliento kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Elektroninės parduotuvės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą Klientas bet kada gali atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į Bendrovę 24 punkte nustatyta tvarka.

IV. KITOS NUOSTATOS

32. Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti Privatumo politiką visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami Elektroninėje parduotuvėje.