Pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios MB „Penelopė“ pirkimo sudarant nuotolines pirkimo–pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.ozum.lt (toliau – Ozum.lt) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato MB „Penelopė“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, privatumo politiką.

1.2 Šios prekės pardavėjas yra MB „Penelopė“, privatus juridinis asmuo, kurios teisinė forma – mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 306275351, registruota buveinė adresu: Gedimino pr. 13-59, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris 8 604 50005 el. paštas [email protected] (toliau – „Pardavėjas“).

1.3 Šios Taisyklės ir jos priedu esanti Privatumo politika, sudaranti neatsiejamą Taisyklių dalį, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes lt. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Ozum.lt tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Ozum.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu

1.4 Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis lt. Ozum.lt pirkti gali:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintys tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Ozum.lt. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

1.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7 Pirkėjas, naudodamasis Ozum.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju.

2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

2.1 Ozum.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

2.2 Užsisakyti prekes Ozum.lt Pirkėjas gali įvesdamas prašomus duomenis.

2.3 Pirkėjas, apsilankęs Ozum.lt, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti.

2.4 Perkant internetu ir už prekes apmokant naudojantis mokėjimų surinkimą vykdančio tarpininko paslaugomis, užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai mokėjimų surinkimo paslaugas teikiantis tarpininkas informuoja Ozum.lt apie kliento atliktą mokėjimą.

2.5 Perkant internetu ir už prekes apmokant banko kortele prekių atsiėmimo iš paštomato metu – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą Ozum.lt.

2.6 Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas ir priimtas lt.

2.7 Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš parduotuvės Ozum.lt pateiktų būdų bei sąlygų:

2.7.1 naudojantis mokėjimų surinkimą vykdančio tarpininko paslaugomis – tai išankstinis apmokėjimas.. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka mokėjimų surinkimą vykdančiam tarpininkui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta jo sistemoje.

2.7.2 banko kortele prekių atsiėmimo iš paštomatų metu.

2.8 Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, MB „Penelopė“ privatumo politika. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes naudojantis mokėjimų surinkimą vykdančio tarpininko paslaugomis, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra pervedami į Ozum.lt nurodytą banko sąskaitą.

3.2 Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes banko kortele prekių atsiėmimo iš paštomato metu, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis) ir paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, tuo sutikdamas su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra.

3.3 Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.4 Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje Ozum.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4 Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

5. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Ozum.lt darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis Ozum.lt.

5.2 Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti banko kortele atsiimdamas prekes iš paštomato, arba Pirkėjui iš anksto apmokėjus už Prekes ir Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet Pardavėjas turi teisę užsakymą atšaukti ir grąžinti atgal į Ozum.lt. Jei už prekes buvo sumokėta avansu, tokiu atveju Pirkėjui per 14 dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, mokamus Pardavėjo už atiktus banko pavedimus, bei prekių pristatymo mokestį, jeigu toks buvo taikomas.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2 Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, atsisako priimti prekes, Pirkėjas padengia prekių pristatymo išlaidas. 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Ozum.lt paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3 Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė, ir/arba ant prekės ir/arba prekės pakuotėje ir/arba prekės naudojimo instrukcijoje ir/arba prekės etiketėje. Prekės naudojimo instrukcija lietuvių kalba siunčiama Pirkėjo elektroniniu paštu adresu, nurodytu užsakant prekes, ne vėliau nei prekės pristatymo dieną. Jei per klaidą Pirkėjas negauna prekės naudojimo instrukcijos, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Ozum.lt raštu. Jei Pirkėjas prekes naudoja ne pagal prekių naudojimo instrukciją, prekės kokybės garantija netaikoma ir Ozum.lt dėl to neprisiima jokios atsakomybės.

8. Prekių kainos

8.1 Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos)lt ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, esančiais kartu ir prekių garantijos dokumentais, Pirkėjui gali būti pateikiamos fiziškai arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

9. Prekių pristatymas

9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas el. parduotuvės Ozum.lt puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.

9.2 Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei prekes atsiima kitas asmuo, užsakant prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę pareikalauti įgaliojimo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

9.3 Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis Ozum.lt nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Užsakymo patvirtinimo iš Pardavėjo pusės. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali pasinaudoti šiose Taisyklėse įtvirtinta teise – atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties (3.1 punkto atveju) arba atsisakyti užsakymo (3.2 punkto atveju). Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

9.4 Jei Ozum.lt yra pažymėta, kad tam tikra prekė yra atvykstanti ir yra įvardinamas preliminarus planuojamas prekės atvykimo terminas, Pirkėjas turi teisę palikti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo Pardavėjas atsiųs informaciją apie prekės atvykimą.

9.5 Prekės Pirkėjui pristatomos į paštomatus, o atskirai suderintais atvejais, kai siuntos išmatavimai netinkami paštomatui – per kurjerių tarnybą.

9.6 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.7 Kai prekes pristato kurjeris, Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

10. Prekių kokybė

10.1 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Ozum.lt nuotraukose pavaizduotos prekės įvairiais parametrais (įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas turi perskaityti prekės aprašymą.

10.2 Tam tikroms prekėms suteikiamas tam tikras prekės tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant produkto pakuotės.

10.3 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Prekių grąžinimas

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.2 Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei kokybiška prekė grąžinama pagal šių Taisyklių sąlygas.

11.3 Norėdamas grąžinti kokybišką(-as) prekę(-es), vadovaudamasis 11.2. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą. Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, raštu informuodamas Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu Pardavėjo elektroninio pašto adresu, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

11.4 Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

11.4.4 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

11.4.5 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

11.5 Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma šiose Taisyklėse nustatytų prekių grąžinimo sąlygų.

11.6 Prekės gali būti grąžinamos Pirkėjo pasirinkimu:

11.6.1 Kokybiškų prekių – per kurjerį (paslauga – kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas Ozum.lt);

11.6.2 Kokybiškų ir nekokybiškų prekių – per Ozum.lt nurodytus siuntų savitarnos terminalus (Pirkėjas savarankiškai pasirinktame siuntų terminale atlieka Prekių grąžinimą).

11.7 Kokybiškų prekių grąžinimas ar keitimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos.

11.8 Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos, Pirkėjas taip pat apmoka visas prekių grąžinimo išlaidas, susijusias su kokybiškų prekių grąžinimu ir/ar keitimu.

11.9 Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje per 14 (keturiolika) dienų, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.

11.10 Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai, jei prekei nėra nustatytas tinkamumo naudoti terminas.

12. Apsikeitimas informacija. Skundų nagrinėjimo tvarka

12.1 Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis Ozum.lt skyriuje „Kontaktai“.

12.2 Visi skundai gali būti teikiami MB „Penelopė“ elektroniniu paštu [email protected].

12.3 Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu.

13. Atsakomybė

13.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2 Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

14. Rinkodara ir informacija

14.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.3 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

14.4 Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

15. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

15.1 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties („Sutartis“). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroninio pašto adresu [email protected], nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

15.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

15.3 Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

16.2 Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

16.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.4 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

16.5 Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

16.6 gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

16.7 įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

16.8 Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.